गरम मुलगी माझ्या पहिल्या लिंग भावना

मित्रानो माझे नाव रमा आहे, आणि माझे वय २३ वर्षाचे आहे, आणि सुंदर फिंगर ची आहे. मला लंड खूप पसंत आहे मला रोज रात्री एक लांब लंड आत घ्यावयाची इच्छा होत असे. मी पहिलाच न्हवतो, जी तरुण झाले होते परंतु मला सेक्स, संभोग, लंड आणि चूत बद्दल काहीच माहित न्हवते. ह्याच्या पाठीमागे एक महत्वाचे कारण होते. माझ्या वडिलांनी मला तरुण होताच घरी बसवून दिले होते. आम्ही ज्या गावात राहत होतो , तिथे लोक खुप जुन्या विचाराचे होते. मला पुस्तक, फोन, कोलेज ह्या सर्वांपासून दूर केले गेले होते. फक्त घर चालविण्यास शिकविले होते. माझे मामा दुसर्या गावात राहत असत. परंतु मामानी चांगली प्रगती केली होती. त्यांनी शहरात घर बनविले होते. त्यांची दोन मुले होती.

एक मुलगी माझ्यापेक्षा ३ ते ४ वर्ष मोठी आणि मुलगा माझ्या बरोबरच होता. आम्ही एकमेकांच्या बरोबरीचे असल्यामुळे आम्ह्च्या आमच्या मध्ये खूप मैत्री होती, परंतु आमच्यावर कोणीच बोट दाखवू शकत नसे. दीदी चे लग्न ठरले असल्याने मामा मामीने आंम्हाला लवकर बोलाविले होते. मग माझ्या आई सोबत मी सुधा शहरात गेले. मामाच्या मुलासोबत खूप दिवसांनी भेटत असल्याने आम्ही सगळेच खुश झालो होतो. मी आणि पपू खूप खुश झालो होतो. कारण तो सुधा तरुण झाला होता. माझी सुधा फिगर छान झाली होती. माझ्या दीदीने माझ्या गांडीवर एक थपकी मारून म्हणाली “अरे तू तर आता तरुण झाली आहेस, परंतु माहित नाही ती अजून तरुण झाली कि नाही.? ” मला काहीच समजले नाही, आणि मी तिची गोष्ट हवेत उडविली. माझ्या दिदीची एक मैत्रीण होती. जिचे नाव कमला आहे, ती एक खूप सुंदर आणि मस्त फिगर वाली मुलगी होती. marathi sex stories

तिचे स्तन मोठे मोठे आणि गांड सर्वाना आवडेल अशी होती. पपू तिच्या मागे नुसता वेड्यासारखा होता, आणि तिला हात लावून त्याचा मजा घेत असे. कमला सुधा त्याला नाराज करत नसे. कधी कधी त्याला कीस करत असे तर कधी लंड चुचकारत असे. त्या दिवशी ती आली आणि पपू वेड्यासारखा तिच्या आजूबाजूला हिंडत होता आणि तिला हात लावायचे वेगवेगळे मौके हुडकत होता. ती पपू जवळ आली आणि म्हणली “आज रात्री मी इथेच आहे, तू म्हणशील तर तुला हुष करेन.” पपू तर वेडाच झाला आणि खूप खुष झाला. मग मी खूप खोदून विचारले तरी त्याने काहीच सांगितले नाही. मग रात्र झाली आणि माझी, कमला, दीदी आणि गप्पु ची व्यवस्था एकाचा रूम मध्ये केली होती. तिथेच एक छोटीशी स्टोर रूम होती तिथेच त्या दोघांनी चोद्ण्याचा कार्यक्रम ठरविला होता. मग रात्र झाली आणि आम्ही सार्वजन झोपून gelo. परंतु पपूला झोप आली न्हाई. आणि तो सर्वच्या झोपण्याची वाट पहात होता. मग अचानकपणे लाईट गेली आणि कोणलाच काही सुचत न्हवते. सार्वजन झोपून गेले होते म्हणून काहीच अडचण न्हवती.

मग अचानकपणे, मी माझ्या शरीरावर दोन हात जाणवले. ते माझ्या कुर्त्याच्या आतून माझ्या शरीरावर चालले होते. मला खूप मजा येत होती. मी पण त्याचा हात पकडला. मग मला एक फुसफुस ऐकू आली. मी पप्पू आहे आणि माहित नाही मी तुझ्या शरीराचा कधीपासून वेडा आहे. मला तुझ्या शरीराची तहान आहे. आज मला ह्या शरीराचे सुख घेवूदे. मला सुधा त्याच्या हाताबद्दल काहीच वाटत न्हवते, मग माझा विरोध न पाहता त्याने स्वताला माझ्यावर पडले, आणि माझ्या ओठांवर ओठ ठेवून दिले. मग आमच्या दोघांचे श्वास रूम मध्ये घुमू लागली. मग पप्पू ने माझा हात पकडून मला उठविले आणि मला स्टोर मध्ये घेवून गेला. मग तिथे आम्ही एकमेकांना नग्न केले आणि एकमेकांना चिकटवून दिले. मग मला पपू च्या मजबूत हातांची मजा येत होती. तो मागून मला धक्के मारत होता. मग त्याने माझे शरीर भीतीला चीक्त्विले आणि मग मी स्तनांवर हमला केला. तो माझ्या स्तनांना खूप जोरात कीस करत होता. मग माझ्या चुदिमधून रस निघू लागला. माझे स्तन दाबता दाबता त्याचे हात माझ्या चुदीवर होते आणि तो बोट घालत होता. मग त्याने माझा हात स्वताच्या लांडावर ठेवला. आणि ओढव्यास सांगितले. मला माहितच न्हवते कि काय करावे? marathi sex stories

मग त्याने माझ्या हातावर स्वताचा हात ठेवला आणि हस्तमैथुन करू लागला. त्याने बोटांनी खेळू लागल्याने माझे पूर्ण शरीर कपू लागले. मग काहीच वेळात मी माझ्या पीचकारीतून एक गरम पाण्याची पिचकारी आली असे वाटले. मग खूप घट्ट असा रस निघू लागला. मग काही वेळाने पप्पू ने सुधा स्वताचे शरीर हलविण्यास सुरुवात केली. मग मी आपल्या हावर सुधा गरम पाणी जाणविले. मग पपू ने रस सोडला. मग आम्ही दोघे हि थकून गेलो. आणि मग पप्पू ने माझ्या ओठावर कीस केले. आणि चोखू लागला. तेव्हड्यात लाईट आली, आणि स्टोर च्या हलक्या उजेडात त्याने मला बघितले आणि त्याच्या चेह्र्र्याचा रंगच बदलला. मग तो हळूच म्हणाला . ” अरे तू काय करत आहेस? मी तर कमलाच्या सोबत होतो. मग मी हसून म्हणले, आता पर्यंत मी सर्व तुझ्यासोबत केले. मी त्याला म्हणलो, “मी कोणालाच सांगणार नाही. फक्त माझ्या चुदिकडे बोट दाखवून म्हणले इथे खूप खाजत आहे, हे थांबव. मग तो खूप हसू लागला. मग त्या नंतर मी जितके दिवस तिथे होते, पपू ने मला चोद्ले आणि मी एक चोदरी झाले होते.