marathi adult- नवर्याने सोडले आणि दिराने धरले

नवर्याने सोडले आणि दिराने धरले

रीटा आणि रमेश लहानपणी एकत्र शाळेत शिकले होते. पुढे त्यांनी लग्न पण केले. आणि ते पण एकमेकाशी. रमेश हा गल्फ देशात वीजतंत्री म्हणून कामास होता. तेहे त्याला चांगला पगार मिळत होता. पण विवाहनंतर त्याला लगेचच तिकडे जावे लागले होते. आणि त्यामुळे रीटा खूपच नाराज झाली होती. सुरवातीस तिला सारखी पत्र येत असत. पण नंतर ते पण बंद झाले. आणि ती कंटाळू लागली. रमेश चा दीर राजेश हा तिच्याच वयाचा होता आणि त्यामुळे ती त्याच्याशी गप्पा मारत असत. आणि वेळ घालवत असे. एके दिवशी राजेश ला रीटाचे रडण्याचे हुंदके ऐकू येवू लागले. आणि ते ऐकून तो चटकन दर उघडून तिच्या रूम मध्ये गेला. तर रिता रडत बसली होती.
राजेश तिच्या जवळ गेला आणि म्हणाला “वहिनी तुमचे डोके दुखत आहे का?” ती अधिकच रडू लागली. त्याने तिला कॉटवर झोपवले आणि तिचे डोके दाबू लागला. तिच्या केसातून बोटे फिरवू लागला. रीटाला तो स्पर्श खूपच आवडू लागला. गडबडीत गावून ची वरची दोन बटने लावायला ती विसरली होती. त्यामुळे तिच्या दोन स्तनांच्या मधील भेग खोलवर दिसत होती. आतून ब्रा नसल्याने मोकळी स्तने अधिकच उभार दिसत होती. तिला अधिकच विचारले असता ती म्हणाली “मला घाबरल्या सारखे होत आहे. प्लीज तुम्ही इथेच झोपा”. त्यावर तो पण पटकन तयार झाला. आणि त्याने आतून रूम ची कडी लावली. तिथे एकच कोट असल्याने तो तिच्या शेजारीच झोपला.
एका क्षणातच त्या दोघांचा स्पर्श एक मेकांना झाला. आणि त्यांनी ओळखले कि आता काय होणार आहे ते. रिता देहभान विसरून त्याला बिलगली. राजेश पुरता बेफाम झाला होता. त्याने तिला मिठीत घेतले आणि तिच्या खांद्याटला गावून तरातरा फाडला व तिचा नग्न देह त्या फाटक्या गावून मधून मुक्त केला. पटकन त्याने तिचे एक स्तन तोंडात घेतले आणि एक मुठीत घेतले. आधाशा प्रमाणे तो ते दाबू लागला. तिने पण त्याचा सोटा नीकर मधून मोकळा केला आणि तो ती कुरवाळू लागली होती. एका मस्तवाल मादीचा लिंगाला होणारा स्पर्श राजेश ला खूपच उत्तेजित करू लागला होता. त्याने दोन्ही उरोज कचाकचा दाबीत योनीतील चिकट स्त्राव जिभेने चाटून घेतला व त्याची भावना अधिकच उग्र झाली.
मग मात्र रिता थोडी पुढे झाली आणि तिने योनी ला लिंग स्पर्श केला. तीनचे वजन लिंगावर पडताच त्याचे जबरदस्त ताठलेले लिंग तिच्या योनीतून कचकन घुसवले. क्षणभर आपण स्वर्गात तर नाही न असे त्याला वाटले. आता त्याने अधिक वेगाने तिचे भार्ग्च्ह स्तन रगडायला सुरु केले आणि तिची मस्तवाल सेक्सची अनुभवी योनी लिंगावर गचागचा आपटायला चालू केली. तो म्हणू लागला “वाहिनी जोरात अजून जोरात करा. मला खूप बरे वाटत आहे हो”. आणि रिता बेफाम होवून त्याच्या लिंगावर फकाफका नितंब आपटू लागली. अखेर एक जबरदस्त चिकाचा फवारा तिच्या योनीत उडाला आणि त्या गरम फवार्याने तिची योनी चीकमय झाली. तिने राजेशला कवटाळले आणि आहे त्या स्थितीत पडून राहिली. आणि असे त्यांनी त्या रात्री ३ वेळा केले. आणि हे कायमचेच होवून बसले