మా తోటలో ఆంటీ తో పండగా – Telugu Boothu Kathalu

Hi ఫ్రెండ్స్ నాపేరు కృష్ణ age 22 మాది ఖమ్మం పక్కన ఒక పలేటురు..
ఇంకా store లోకి వెళితే..
నేను ఖమ్మం లో డిగ్రీ చేస్తున్నాను..
నేను dailly ఇంటి దేగరనుడే colleg కీ వెళ్లి వస్తాను
అపుడపుడు నేను మా తోటకు వెలుతా…

ఆలా ఒకరోజు మా అమ్మ నాన్న వేరే ఊరు వెలారు రావటానికి 3 days పడుతుంది అని చెప్పారు మా తోటలో పని ఉంటే నేను ఒక కులి మన్షిని పేటరు ఇంకా మా జీతగడు కూడ ఉన్నాడు. నేను అన్నం తిని తోటకడికి వెలినా అపుడే కులీ మన్షి వచ్చింది .

తనపేరు విజయా నాకు ఒక వరసకు అత్త అవుతుంది చూడటానికి సూపర్ గా ఉంటుంది. హైట్ 5.5 బరువు 55 తో చమన్ చయ రంగు లో చూడగానే దెంగాలి అనెలగ ఉంటుంది. విజయా ఆరోజు మలే పూలు పెట్టుకొని వచ్చింది.

మా అమ్మ నాన్న లేరు అని మా జీతగాడు మందు తాగి తోట కడికి వచ్చింది. అది నేను గమనించిన..
ఏముంది అని అడిగా అపుడు వడు కొంచం వంట్లో బాగోలేదు అని చెప్పింది నేను అదే సరి ఐన అవకాశం అనుకొనే అతే ఇంటికి వెలు అని చెప్పిన.

మందు లు కొనుకో అని 30 రా ఇచ్చిన కాదు కొంచం ఆనందం తి సరే ఆయ అని ఇంటికి velipoyinddu. మా అత్త విజయా ఒకతె చేనిలో పని చేస్తుంది తోటలో చేత ఉంటే పికితుంది. నేను చిన్నగా తన దేగరకు వెలిన .

విజయా నకిలీ చూసి చిన్న స్మైల్ ఇచ్చింది ..
నేను.. ఎటి అత్త ఇవాళ మల్ల పూలు పెతుకున్నవ్
విజయా.. ఊరికే పేరుకున్న
నేను.. అవునా
విజయా … జీతాగడు పోతున్నాడు ఎందుకు.
నేను.. బాగా తాగి వచ్చింది ఎందుకులే అని నేనే పంపుచ.
V. అవునా మరి నేను ఒకదనే ఎలా ఉండాలి
N. నేను ఉన్నగా

V. సరే మరి ఏదైనా కబుర్లు చేపు .
ఆలా మేము మాట్లాడు కుతునం కనే తనని దొంగ చూపులు చూస్తున.తను red colour jocket వేసుకుంది చెమట తో జాకెట్ అంత తడిసింది పని చేస్తున్నపుడు మల్లే పూలు దాని సంక లోకి పోయి చెమట పటిన జాకెట్ కి అతుకుతునాయి
ఆ వాసన నాకు కొంచం కొంచం గా వస్తుది
ఆ మల్లే పూలు చెమట వాసన కలిసి నాకు కొంచం కొంచం వాసన vasthudi అపుడు నా చిన్నోడు 7 ఇంచే లేదు నా లుంగీ నుచి బయటకు వచ్చేలా ఉన్నాడు.

నాకు ఆ వాసన దేగరనుచు చూడాలి అని ఎలా అని ఆలోచిస్తున్న అపుడు తోటలో చేటు మీద ఉన్న దోమ ఒకటి వచ్చి న కు తాకింది నకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది
దోమ కంట్లో పడింది అని న కనులు నలుచు కున్న .అది చూసి విజయా ఇమిడి అంది కంట్లో దోమ పడింది అని చేప.
ఇది చూస్తా అని నా దేగారకు జరిగింది నా కండ్లను త రెండు చేతులతో పట్టుకొని చుస్తుడి అపుడు విజయా రెండు చేతులు పైకి lepundhi నకు మలేపులు వాసన చెమట వాసన రెండు కలిసి వస్తుంది నేను తతుకోలేక పోతునా నేను నేను కంట్రోల్ చేకుకొలేక పోతున్నా
తను నేను చూసి కంట్లో ఏమి లేదు పోయిందేమో అని చెప్పి వదిలి పెటింది అపుడు నేను చుట్టూ చూసి ఎవరైనా ఉన్నారా అని చూసా ఎవరు లేరు అని అనుకొని
మళ్ళీ కంటిలో గరగర అంటుంది మంచిగా చుడు అన్న అపుడు విజయా మళ్ళీ చుతులతో పటుకిని చూస్తుడి నేను తతుకోలేక అలాగే తనా సంకలి నేను ముక్కు పెటి ఆ మలెపులు చెమట వాసన ను చూస్తున
తను దూరం జరగటానికి చూస్తూ నేను గటిక విజయా చేయి పైకి అలానే పటుకొని వాసన చూస్తూ నాలికతో చెమట ను నాకుతున్న.

మిగతా కథ nekt storey lo చేపుకుందం